University of Edinburgh Yoga Society

university of edinburgh logo

University of Edinburgh Yoga Society

Join Yoga Soc!

Pay here to join the Yoga Society!
£10.00